~ Ôîòêè ~
Çäåñü íåáîëüøàÿ ñáîðêà ïðèêîëüíûõ ôîòîãðàôèé è êàðòèíîê. :)
 

 

Êëåâûå ôîòêè!


Êðàñîòà áûâàåò ðàçíàÿ...

 

Êòî íàñëåäèë?

 

Áëèçíåöû!

 

Ùà, êàê êàêíó!!!

 

Âåñåëàÿ òóñîâêà!

 

Ãëþêè!!!

 

À ó ìåíÿ òðè ãîëîâû áûëî!

 

Ó÷åáà âûøå âñåãî!!!

 


Ðàáîòà âîëêîâ...

 

Ãðàôèòè! :)))

 

Ëàïî÷êè!

 

Èäîë íàðêîìàíîâ. Ìîñêîâñêèé øïðèö... :)))))))

 

Çâåçäíîå íåáî. Æàëü íå íàñòîÿùåå! :)

 

Êðàñîòû ðÿäîì ñ ìåòðî Áîòàíè÷åñêèé Ñàä. :)

 

Îôèãåííî-êðàñèâûé çàêàò...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вверх

Ñàéò ZOO-MIF© Ñîçäàòåëü: Ïóìà Äðàêîðîã.

Hosted by uCoz